اگزوز در خودرو چیست ؟ و دارای چه وظایفی است ؟ ، اگزوز جزو قطعات خودرو و دیگر وسایل نقلیه است که دود به وجود آمده از واکنش شیمیایی را که در سیلندر درست می شود به بیرون از خودرو منتقل گردد . 


سیستم تشکیل دهنده اگزوز در یک خوردو دارای منیفولد خروجی دود ، لوله هاي رابط ، لوله اگزوز ، انباره صدا خفه کن و لوله پخش کننده دود می باشد .
منیفولد خروجی : منیفولد خروجی دود وظیفه دارد دودهاي خروجی را از مجاري موجود در سرسیلندر گرفته و به لوله اگزوز منتقل گردد . در مدل های گوناگونی موجود می باشد ، که برای مثال در یک موتور ردیفی در کناره موتور در دو طرف موتور قرار دارند .
لوله هاي رابط اگزوز: این لوله ها مرتبط بین منیفولد دود ، انباره و سر اگزوز است و از لحاظ طراحی از چند طراحی های استاندارد هستند که با دقت به جنس ، طول و شعاع قوس ها و از همه مهم تر قطر اسمی لوله تاثیرات خاصی را در کم شدن فشار منفی را دارا است .
انباره ي اگزوز: انباره ي اگزوز خودرو موظف است سرعت گاز هاي خروجی را بگیرد و صداي خروج گاز ها را کم و بی سر و صدا نماید . هر کدام از انباره ها با دقت به جنس و ابعاد و خصوصیات ویژه صداي مخصوص به خود را دارا است .
گازهاي خروجی : بعد از سوختن هوا و بنزین کمی از هیدروکربن نسوخته ، منواکسید کربن ، دي اکسید کربن و فسفر با فشار خیلی زیاد پیستون از محفظه احتراق بیرون شده و وارد منیفولد یا هدرز می گردد . گرماي این گازها به اندازه ای زیاد است که با حرارت کوره ذوب فلزات یکسان است . براي خروج گازها احتیاج به لوله هاي جداگانه نیست . به عنوان مثال براي موتور چهار سیلندر چهار عدد لوله جداگانه تعبیه نمی شود زیرا یک لوله که با محاسبه های دقیق انتخاب می شود و تا آخر راه را براي گازهاي خروجی می پوشاند . منیفولد دود موظف است محصولی که در محفظه احتراق و از سوپاپ هاي خروجی گرفته به لوله اگزوز منتقل کند . در بسیاری از خودروها که منیفولد گاز در بالاي منیفولد دود نصب می شوند وظیفه دیگري که گرم کردن منیفولد گاهی براي بی صدا کردن دودها از دو صدا خفه کن به کار برده می شود . این طرح در موتورهايی با قدرت زیاد الزامی است. طراحی صدا خفه کن از لحاظ شکل و محفظه در حذف فشار منفی و صداهاي ناهنجار تاثیر منفی دارد . 
براي کم شدن از سرعت گازهاي خروجی موتور و بی صدا کردن آن ها از صدا خفه کن به کار برده می شود . صدا خفه کن باید به گونه ای طراحی شود که گازهاي خروجی موتور در آن به آرامی انبساط بیابد و به مقدار کافی از انرژي حرارتی آن کم بشود . همینطور باید فشار منفی در آن به اندازه ای برسد . فشار منفی از خروج گازهاي اگزوز جلوگیري شود و تخلیه کامل دود را با مشکل روبه رو می کند که نتیجه آن پایین آمدن قدرت مفید موتور می باشد .